Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1: Algemeen, definities:

BadBeek is de Fitness Studio van s.v. BVC’12, Alde Weteringweg 1, 6573 AZ, Beek Ubbergen.

Incassant naam: Stichting Promotie Gezond Leven

Artikel 2: Aanmelding BadBeek

Aanmelding voor BadBeek vindt plaats door middel van het volledig invullen van het inschrijfformulier. Dit kan online of bij de balie van BVC’12 of BadBeek. Online zijn wij te vinden op www.badbeek.nl

 

Artikel 3: lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

Lid 1: Bij het aangaan van deze overeenkomst bent u bekend met het feit dat een lidmaatschap maandelijks opzegbaar is met een opzegtermijn van één maand.

Lid 2*:  Het abonnementsgeld wordt op 7de of de 8ste van de maand automatisch geïncasseerd. Schrijft u zich in na de 8ste van de maand, dan betaalt u naar rato (aantal dagen) het abonnementsgeld van deze maand. Wordt de incasso teruggeboekt dan zullen wij persoonlijk contact met u opnemen.

Lid 3: BadBeek is bevoegd om haar tarieven op ieder moment te wijzigen. Hier moeten wel alle leden van op de hoogte worden gesteld.

Lid 4: U kunt in geen geval aanspraak maken op restitutie van abonnementsgeld of cursusgeld. Er volgt nimmer geldteruggave van niet genoten lessen. In geval van een blessure kan het abonnement, na overhandiging van een doktersverklaring, tijdelijk stopgezet worden. Het tijdelijk stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht.

Lid 5: Het pauzeren van een contract is uitsluitend mogelijk voor één maand en kan alleen worden gebruikt na een duur van 6 maanden lidmaatschap.

 

Artikel 4: Opzegging

U kunt uw abonnement opzeggen door middel van een email met daarin uw gegevens. Of door online ons uitschrijfformulier in te vullen. Uw krijgt vervolgens een automatisch bericht dat deze is voltooid. Stuurt u ons een mail, dan krijgt u binnen 3 werkdagen een bevestiging van de uitschrijving. Online zijn wij te vinden op www.badbeek.nl  of mail naar opzeggen.badbeek@gmail.com

 

Artikel 5: Uitval lessen

BadBeek streeft ernaar om bij afwezigheid van medewerkers voor vervanging te zorgen. Helaas zal dat niet altijd lukken. Buitensporten kunnen afgelast worden wegens weersomstandigheden. Op feestdagen en tijdens vakanties is het aanbod beperkt. Met deze gegevens is rekening gehouden bij de bepaling van de prijs. Restitutie is in beide gevallen niet mogelijk. Uitval van lessen wordt indien dit tijdig bekend is, bekend gemaakt via de website of in de sportkantine BVC’12.

 

Artikel 6: Risico en aansprakelijkheid

Ieder gebruik van faciliteiten en voorzieningen van BadBeek geschiedt voor eigen risico. Ieder lid dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook, deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor hem/haar medisch verantwoord is. BadBeek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijke ongevallen, opgelopen verwondingen of ander lichamelijk letsel en de eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van het lid, ontstaan op welke wijze dan ook. Mocht in rechte enige aansprakelijkheid van BadBeek worden vastgesteld, dan is de aansprakelijkheid van BadBeek in ieder geval beperkt tot de hoogte van de uitkering welke BadBeek ter zake van assuradeuren ontvangt.

 

Artikel 7: Openingstijden

BadBeek behoudt zich het recht voor om de openingstijden tijdelijk of blijvend te wijzigen. Op officiële en erkende feestdagen is BadBeek gerechtigd gesloten te zijn. Gedurende de zomermaanden en schoolvakanties is het aantal openingsuren beperkt. In de prijsstelling is daarmee rekening gehouden.

 

Artikel 8: Huisregels

Te alle tijden gelden de huisregels van BadBeek. Ieder lid verplicht zich deze in acht te nemen. BadBeek is gerechtigd het abonnement eenzijdig voortijdig te beëindigen in geval het lid zich ondanks waarschuwing bij herhaling niet aan de huisregels houdt, dan wel zich zodanig misdraagt dat van BadBeek in redelijkheid voortzetting van het lidmaatschap niet kan worden gevergd. Voor meer informatie over onze huisregels raadpleeg een van onze trainers of bekijk deze op de site.

 

Artikel 9: Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden naast gebruik voor administratieve doeleinden, uitsluitend gebruikt ten behoeve van de communicatie met BadBeek leden. Deze gegevens worden, behoudens bij de wet voorgeschreven gevallen, nooit aan derden ter beschikking gesteld. Wijzigingen van persoonlijke gegevens, zoals adreswijzigingen, dient u schriftelijk of per email door te geven.

Artikel 10: Wijzigingen algemene voorwaarden

BadBeek is gerechtigd wijzigingen in en aanvullingen op deze voorwaarden aan te brengen. Deze zullen bindend zijn 30 dagen nadat daarvan melding is gedaan. Indien u niet akkoord gaat met deze wijzigingen en aanvullingen dient u dit binnen 30 dagen schriftelijk bij de balie te melden. Kopieën van de algemene voorwaarden en huisregels zijn verkrijgbaar bij de balie van de fitness.

Artikel 11: Nederlands Recht

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Indien een bepaling uit het abonnement en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan.

Artikel 12: Overige bepalingen

Alle gevallen en/of situaties waarin dit reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de leidinggevenden van BadBeek beoordeeld en beslist.

Blijf op de hoogte! SChrijf je in
statistieken